pytanie Zadaj nam pytanie
Skorzystaj z formularza on-line
Strona główna linia RODO/polityka prywatności

RODO/polityka prywatności

Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku weszło w życie nowe Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO), które ma na celu lepszą ochronę Państwa danych. Firma GRAŻKA Karol Czarnota popiera wszystkie działania, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych i podnoszenie świadomości w tym zakresie. W związku z powyższym przedstawiamy Państwu informacje o przetwarzanych przez nas danych osobowych, a także przysługujących Państwu w związku z tym prawach.

FPHU Grażka Karol Czarnota jako Administrator Państwa danych osobowych, na podstawie art. 13 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych informuje, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa GRAŻKA Karol Czarnota (dalej: FPHU Grażka Karol Czarnota) z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej przy ul. 3 Maja 88, 26-110 Skarżysko-Kamienna, wpisana do CEIDG, NIP: 622-186-19-04, Regon: 250962751.

FPHU Grażka Karol Czarnota przetwarza i będzie przetwarzać Państwa dane osobowe:

  1. do prowadzenia z Państwem negocjacji handlowych zmierzających do ewentualnego podpisania i następnie realizacji zawartej z Państwem umowy lub umów, na jedną lub kilka usług lub produktów oferowanych przez FPHU Grażka Karol Czarnota,
  2. do celów statystycznych mierzących dane ekonomiczne FPHU Grażka Karol Czarnota (takie jak np.: wyniki sprzedaży),
  3. do celów archiwalnych dotyczących informacji o Klientach obsłużonych przez FPHU Grażka Karol Czarnota (w tym przechowywania referencji od Klientów),
  4. dla ewentualnej windykacji i dochodzenia roszczeń przed Sądem. 
  5. w celach marketingowych własnych produktów i usług.

FPHU Grażka Karol Czarnota przetwarza i będzie przetwarzać Państwa dane osobowe przez czas trwania negocjacji handlowych zmierzających do podpisania umowy, a dalej przez czas wykonania umowy czy realizacji usługi, a także przez czas, w którym FPHU Grażka Karol Czarnota jest obowiązana do przechowywania dokumentów sprzedaży (tj. do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, przy czym zobowiązanie podatkowe przedawnia się w terminie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (art. 86 § 1 w zw. z art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.). Po upływie wskazanych okresów czasu Państwa dane zostaną przez FPHU Grażka Karol Czarnota zanonimizowane i będą przechowywane (przetwarzane) wyłącznie do celów statystycznych i historycznych.

FPHU Grażka Karol Czarnota będzie przechowywać Państwa dane do celów marketingu własnych produktów w okresie 3 lat od dnia wysłania Państwu pierwszej oferty handlowej.

FPHU Grażka Karol Czarnota przetwarza i będzie przetwarzać następujące kategorie Państwa danych osobowych: dane do wystawienie faktury (NIP, adres siedziby firmy, nazwa firmy), dane do wystawienia paragonu (imię i nazwisko, adres zamieszkania); imię i nazwisko osoby lub osób działających w imieniu Klienta, jej numer telefonu i e -mail służbowy.

Kategoriami odbiorców, którym Państwa dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione przez FPHU Grażka Karol Czarnota są: pracownicy, współpracownicy FPHU Grażka Karol Czarnota. Wszystkie te osoby zostały przeszkolone przez FPHU Grażka Karol Czarnota w zakresie należytego przetwarzania danych osobowych i zobowiązały się do ich przetwarzania w sposób gwarantujący najwyższy poziom bezpieczeństwa tych danych.

FPHU Grażka Karol Czarnota nie przekazuje i nie będzie przekazywać Państwa danych do odbiorców w państwach trzecich lub do organizacji międzynarodowych.

FPHU Grażka Karol Czarnota przetwarza lub będzie przetwarzać Państwa dane osobowe za pomocą systemów komputerowych i oprogramowania zapewniającego bezpieczeństwo przetwarzania tych danych osobowych na najwyższym poziomie (takie jak m.in. szyfrowanie i anonimizacja przesyłanych informacji, cykliczne zmiany haseł dostępu do systemów). FPHU Grażka Karol Czarnota przetwarza Państwa dane osobowe poza systemem informatycznym przy użyciu środków technicznych i organizacyjnych zapewniających najwyższy poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

FPHU Grażka Karol Czarnota ustanowiło Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który jest dostępny pod numerem telefonu: + 48508123211 i adresem e-mail: halewycena@gmail.com

W każdym czasie zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być przez Państwa cofnięta. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych dokonanych przez FPHU Grażka Karol Czarnota na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody co do przetwarzania przez FPHU Grażka Karol Czarnota danych niezbędnych do wykonania umowy, może spowodować zakończenie prowadzenia negocjacji handlowych, a także świadczenia usług przez FPHU Grażka Karol Czarnota. O fakcie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, FPHU Grażka Karol Czarnota poinformuje Państwa niezwłocznie po cofnięciu takiej zgody.

Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez wysłanie przez Państwa na adres e mail: halewycena@gmail.com stosownego oświadczenia. Poniżej przedstawiamy przykładowe oświadczenie:

„Działając w imieniu (nazwa podmiotu) z siedzibą w (adres siedziby) jako jej (funkcja osoby składające oświadczenie wraz z wykazaniem jej umocowania do reprezentacji podmiotu)/ albo Ja – imię i nazwisko, adres zamieszkania – niniejszym cofam zgodę na przetwarzanie przez FPHU Grażka Karol Czarnota z siedzibą w Skarżysku-Kamienna moich danych osobowych”.

FPHU Grażka Karol Czarnota informuje, że posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Gdy uznają Państwo, że przetwarzanie przez FPHU Grażka Karol Czarnota. Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który po wejściu w życie Rozporządzenia o ochronie danych osobowych zostanie zastąpiony przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

W celu wyrażenia zgody na przetwarzanie przez FPHU Grażka Karol Czarnota Państwa danych osobowych w celach i na zasadach określonych powyżej, proszę o wysłanie informacji na e-maila o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla realizacji celów i na zasadach określonych w e-mailu skierowanym do mnie przez FPHU Grażka Karol Czarnota. Zgodnie z przepisem art. 4 pkt. 11 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, zgoda osoby, której dane dotyczą może również przybrać formę wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwalającego na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

Jeżeli zatem nie odpowiecie Państwo na niniejszego e -maila we wskazany wyżej sposób, ale zamiast tego przystąpicie do realizacji umowy zawartej z FPHU Grażka Karol Czarnota lub podejmiecie wyraźne działania zmierzające do zawarcia takiej umowy, FPHU Grażka Karol Czarnota uzna, że przedmiotowa zgoda na przetwarzanie Państwa danych osobowych we wskazanym wyżej zakresie została udzielona w sposób dobrowolny, konkretny, świadomy i jednoznaczny.

Jednocześnie informuję, że w razie nie wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w jeden ze wskazanych powyżej sposóbów, dalsze przetwarzanie przez FPHU Grażka Karol Czarnota Państwa danych do celów statystycznych nie jest uznawane w myśl art. 89 ust. 1 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych za niezgodne z pierwotnymi celami, a więc prawnie dozwolone. FPHU Grażka Karol Czarnota wdroży jednocześnie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą.

Niniejsza informacja jest również formą realizacji przez FPHU Grażka Karol Czarnota jako administratora danych osobowych, obowiązku informacyjnego, o którym mowa w przepisie art. 13 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych.