pytanie Zadaj nam pytanie
Skorzystaj z formularza on-line
Strona główna linia RODO polityka prywatności

RODO polityka prywatności

Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku weszło w życie nowe Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO), które ma na celu lepszą ochronę Państwa danych. Firma GRAŻKA SP. Z O.O. popiera wszystkie działania, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych i podnoszenie świadomości w tym zakresie. W związku z powyższym przedstawiamy Państwu informacje o przetwarzanych przez nas danych osobowych, a także przysługujących Państwu w związku z tym prawach.

GRAŻKA SP. Z O.O. jako Administrator Państwa danych osobowych, na podstawie art. 13 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych informuje, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest GRAŻKA SP. Z O.O. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej przy ul. 3 Maja 88, 26-110 Skarżysko-Kamienna, wpisana do KRS, NIP: 6631879631, Regon: 385161555.

GRAŻKA SP. Z O.O. przetwarza i będzie przetwarzać Państwa dane osobowe:

  1. do prowadzenia z Państwem negocjacji handlowych zmierzających do ewentualnego podpisania i następnie realizacji zawartej z Państwem umowy lub umów, na jedną lub kilka usług lub produktów oferowanych przez GRAŻKA SP. Z O.O.
  2. do celów statystycznych mierzących dane ekonomiczne GRAŻKA SP. Z O.O. (takie jak np.: wyniki sprzedaży),
  3. do celów archiwalnych dotyczących informacji o Klientach obsłużonych przez GRAŻKA SP. Z O.O. (w tym przechowywania referencji od Klientów),
  4. dla ewentualnej windykacji i dochodzenia roszczeń przed Sądem. 
  5. w celach marketingowych własnych produktów i usług.

GRAŻKA SP. Z O.O. przetwarza i będzie przetwarzać Państwa dane osobowe przez czas trwania negocjacji handlowych zmierzających do podpisania umowy, a dalej przez czas wykonania umowy czy realizacji usługi, a także przez czas, w którym GRAŻKA SP. Z O.O. jest obowiązana do przechowywania dokumentów sprzedaży (tj. do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, przy czym zobowiązanie podatkowe przedawnia się w terminie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (art. 86 § 1 w zw. z art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.). Po upływie wskazanych okresów czasu Państwa dane zostaną przez GRAŻKA SP. Z O.O. zanonimizowane i będą przechowywane (przetwarzane) wyłącznie do celów statystycznych i historycznych.

GRAŻKA SP. Z O.O. będzie przechowywać Państwa dane do celów marketingu własnych produktów w okresie 3 lat od dnia wysłania Państwu pierwszej oferty handlowej.

GRAŻKA SP. Z O.O. przetwarza i będzie przetwarzać następujące kategorie Państwa danych osobowych: dane do wystawienie faktury (NIP, adres siedziby firmy, nazwa firmy), dane do wystawienia paragonu (imię i nazwisko, adres zamieszkania); imię i nazwisko osoby lub osób działających w imieniu Klienta, jej numer telefonu i e -mail służbowy.

Kategoriami odbiorców, którym Państwa dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione przez GRAŻKA SP. Z O.O. są: pracownicy, współpracownicy GRAŻKA SP. Z O.O. Wszystkie te osoby zostały przeszkolone przez GRAŻKA SP. Z O.O. w zakresie należytego przetwarzania danych osobowych i zobowiązały się do ich przetwarzania w sposób gwarantujący najwyższy poziom bezpieczeństwa tych danych.

GRAŻKA SP. Z O.O. nie przekazuje i nie będzie przekazywać Państwa danych do odbiorców w państwach trzecich lub do organizacji międzynarodowych.

GRAŻKA SP. Z O.O. przetwarza lub będzie przetwarzać Państwa dane osobowe za pomocą systemów komputerowych i oprogramowania zapewniającego bezpieczeństwo przetwarzania tych danych osobowych na najwyższym poziomie (takie jak m.in. szyfrowanie i anonimizacja przesyłanych informacji, cykliczne zmiany haseł dostępu do systemów). GRAŻKA SP. Z O.O. przetwarza Państwa dane osobowe poza systemem informatycznym przy użyciu środków technicznych i organizacyjnych zapewniających najwyższy poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

GRAŻKA SP. Z O.O. ustanowiło Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który jest dostępny pod numerem telefonu: + 48508123211 i adresem e-mail: halewycena@gmail.com

W każdym czasie zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być przez Państwa cofnięta. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych dokonanych przez GRAŻKA SP. Z O.O. na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody co do przetwarzania przez GRAŻKA SP. Z O.O. danych niezbędnych do wykonania umowy, może spowodować zakończenie prowadzenia negocjacji handlowych, a także świadczenia usług przez GRAŻKA SP. Z O.O.. O fakcie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, GRAŻKA SP. Z O.O. poinformuje Państwa niezwłocznie po cofnięciu takiej zgody.

Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez wysłanie przez Państwa na adres e mail: halewycena@gmail.com stosownego oświadczenia. Poniżej przedstawiamy przykładowe oświadczenie:

„Działając w imieniu (nazwa podmiotu) z siedzibą w (adres siedziby) jako jej (funkcja osoby składające oświadczenie wraz z wykazaniem jej umocowania do reprezentacji podmiotu)/ albo Ja – imię i nazwisko, adres zamieszkania – niniejszym cofam zgodę na przetwarzanie przez GRAŻKA SP. Z O.O. z siedzibą w Skarżysku-Kamienna moich danych osobowych”.

GRAŻKA SP. Z O.O. informuje, że posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Gdy uznają Państwo, że przetwarzanie przez GRAŻKA SP. Z O.O. Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który po wejściu w życie Rozporządzenia o ochronie danych osobowych zostanie zastąpiony przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

W celu wyrażenia zgody na przetwarzanie przez GRAŻKA SP. Z O.O. Państwa danych osobowych w celach i na zasadach określonych powyżej, proszę o wysłanie informacji na e-maila o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla realizacji celów i na zasadach określonych w e-mailu skierowanym do mnie przez GRAŻKA SP. Z O.O. Zgodnie z przepisem art. 4 pkt. 11 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, zgoda osoby, której dane dotyczą może również przybrać formę wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwalającego na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

Jeżeli zatem nie odpowiecie Państwo na niniejszego e -maila we wskazany wyżej sposób, ale zamiast tego przystąpicie do realizacji umowy zawartej z GRAŻKA SP. Z O.O. lub podejmiecie wyraźne działania zmierzające do zawarcia takiej umowy, GRAŻKA SP. Z O.O. uzna, że przedmiotowa zgoda na przetwarzanie Państwa danych osobowych we wskazanym wyżej zakresie została udzielona w sposób dobrowolny, konkretny, świadomy i jednoznaczny.

Jednocześnie informuję, że w razie nie wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w jeden ze wskazanych powyżej sposóbów, dalsze przetwarzanie przez GRAŻKA SP. Z O.O. Państwa danych do celów statystycznych nie jest uznawane w myśl art. 89 ust. 1 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych za niezgodne z pierwotnymi celami, a więc prawnie dozwolone. GRAŻKA SP. Z O.O. wdroży jednocześnie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą.

Niniejsza informacja jest również formą realizacji przez GRAŻKA SP. Z O.O. jako administratora danych osobowych, obowiązku informacyjnego, o którym mowa w przepisie art. 13 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych.